Algemene voorwaarden

1. Verkoper

Georgette is eigendom van Spinhart vof, gerund door Ruth Grootjans. De maatschappelijke zetel is gelegen in België, 9100 Sint- Niklaas , Nieuwstraat 88. De eigenaar van Spinhart vof is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0563 633 049. Het BTW nummer is BE 0563.633.049.

2. Toepassing

Elke bestelling geplaatst door de Koper geldt als aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Verkoper, welke steeds voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijk geschrift.

3. Prijzen

Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro (€). Alle prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten, bij uitzondering van bepaalde acties duidelijk vermeld op de site. De verzendkosten worden berekend bij de afrekening van de bestelde goederen op basis van het gewicht en specifieke wensen van de klant. Voor alle zendingen worden de tarieven van BPost gehanteerd. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de factuur.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Bij het plaatsen van een bestelling geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

4. Bestellingen

Online bestellingen kunnen enkel via de webshop (www.georgette.be) gebeuren. Er worden geen bestellingen, noch toevoegingen aan bestellingen aanvaard via telefoon, e-mail, Facebook of andere.

Bestellingen worden pas verwerkt en verstuurd na ontvangst van de betaling.

5. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Offertes kunnen enkel per mail aangevraagd worden. Prijsoffertes zijn altijd vrijblijvend en pas gebonden aan een bestelling na wederzijdse schriftelijke bevestiging. De offerte is telkens 10 dagen geldig en zolang de voorraad strekt.

6. Betalingen

Betalingen dienen altijd in één verrichting te gebeuren en binnen de 14 kalenderdagen. Voor onze online betalingen werken wij samen met Ingenico Payment Services (het vroegere Ogone). Iedereen kan direct en veilig betalen met Visa of Mastercard, online bankieren via eigen bank, iDeal of zelfs kiezen voor de klassieke overschrijving.

7. Verzending en levering

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Een foutief doorgegeven leveringsadres is de verantwoordelijkheid van de Koper en kan aanleiding geven tot extra kosten enkel ten laste van de Koper.

Het pakket wordt enkel na betaling van het verschuldigd bedrag binnen de twee (2) werkdagen opgestuurd. De leveringstermijn wordt geschat op drie (3) werkdagen maar is echter niet bindend. Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of de betaling van een schadevergoeding ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de Verkoper.

Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. De Verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending.

8. Verzakingsrecht; het terugsturen en terugbetalen van artikelen

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Het terugsturen en terug betalen van geknipte stoffen is enkel mogelijk vanaf een minimum lengte van 50cm en veelvouden hiervan. Patronen en andere artikelen die geretourneerd worden, zitten ongeopend in hun originele verpakking. Alvorens een artikel terug te sturen, contacteert de Klant de Verkoper om dit mee te delen.

Het terugsturen van een artikel gebeurt op kosten van de klant en steeds op eigen risico. Het retouradres: Georgette, tav Ruth Grootjans, Nieuwstraat 88, 9100 Sint-Niklaas, België.

De terugbetaling zal plaatsvinden na het ontvangen van de (onbeschadigde) artikelen.

9. Klachten

Klachten van een foutieve levering dienen binnen de acht dagen na ontvangstdatum gemeld te worden. Kijk het artikel goed na en verborgen gebreken dienen ons binnen de acht dagen na ontvangstdatum te worden gemeld. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt iedere foutieve levering en elk mogelijk gebrek dat kon worden vastgesteld.

10. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.

Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Koper geleden.

11. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productie-onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

12. Persoonsgegevens

Door een bestelling te plaatsen op www.georgette.be, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestelling, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïntegreerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. Ruth Grootjans zal de gegevens niet overmaken aan derden. De Koper heeft voor al zijn gegevens het recht op inzage en verbetering. De Koper heeft te allen tijde het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor directe marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

13.Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het belgische recht. De rechtbank van gent is exclusief bevoegd.

14.Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relatie het elektronische bewijs (bijvoorbeeld: email, back-ups, ...)

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Disclaimer

Domeinnaam, logo en andere bestanddelen verbonden aan Georgette worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan Ruth Grootjans.

De op de website bijhorende informatie wordt met zorg gepubliceerd. Ondanks alles is het mogelijk dat de vermelde informatie niet volledig of onjuist is. Spinhart VOF, Georgette, Ruth Grootjans kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden. Georgette, Ruth Grootjans, behoudt zich het recht, te allen tijd en zonder verwittiging, de voorwaarden te wijzigen.